شرکت گل یاس ملک، در نظر دارد به منظور توسعه منابع انسانی و کادر تخصصی خود نسبت به جذب افراد واجد شرایط ، در تهران و شهرستان ها، اقدام نماید.

 .افرادی که مایل به همکاری با مهارت های مرتبط هستند رزومه خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند 

info@ircosmetics.com